به گزارش خبرنگار مهر ، هفتمین گردهمایی مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های کشور با حضور مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و به میزبانی دانشگاه الزهراء (س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، هفتمین گردهمایی مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های کشور با حضور مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و به میزبانی دانشگاه الزهراء (س) برگزار شد و در این گردهمایی مراکز بهداشت و درمان برتر و نمونه دانشگاه های کشور معرفی شدند.
دانشگاه های برتر
مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های تهران، صنعتی اصفهان، قم، دامغان به عنوان مراکز بهداشت و درمان برتر معرفی شدند.
دانشگاه های نمونه
مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های تبریز، صنعتی امیرکبیر، شاهد و صنعتی سهند تبریز به عنوان مراکز بهداشت و درمان نمونه معرفی و انتخاب شدند.
دانشگاه های فعال
مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های فردوسی مشهد، شهید بهشتی، سیستان و بلوچستان، فسا به عنوان مراکز بهداشت و درمان فعال معرفی شدند.
دانشگاه های ساعی
مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های علامه طباطبایی، خوارزمی و الزهراء (س) به عنوان مراکز بهداشت و درمان ساعی دانشجویی در سال ۱۳۹۸ معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.