دکتر سیدحسن تقوی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان شد

دکتر سیدحسن تقوی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان شد

دکتر تقوی پیش از این رئیس مرکز خدمات جامع سیدالشهدا و مرکز منتخب غربالگری بیماران کرونایی دامغان بود

پیش از تقوی ، دکتر بهراد پورمحمدی رییس شبکه بهداشت و درمان دامغان بود